ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van TOP Security BV
GEVESTIGD Kromstraat 5 te Heesch
INGESCHREVEN  onder KVK-nummer 53555899
HIERIN TE NOEMEN TOP Security


 1. Algemeen

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij TOP Security zaken verkoopt, daaronder begrepen overeenkomsten die digitaal/elektronisch tot stand komen, al of niet via de webshop of afhaallocatie van TOP Security.
1.2 TOP Security wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van andersluidende algemene (inkoop)voorwaarden van de hand.
1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.
1.4 Onder “Koper” wordt verstaan iedere rechtspersoon die met TOP Security in contact treedt, die overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met TOP Security sluit, die één of meerdere producten wenst te kopen of koopt van TOP Security en aan wie TOP Security de producten ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6 Indien TOP Security B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TOP Security B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 1. Aanbiedingen en prijzen

2.1 Offertes van TOP Security zijn vrijblijvend en tenzij anders vermeld gedurende 30 dagen van kracht.
2.2 Vermelding door TOP Security van prijzen in brochures of op internet is steeds onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten, tenzij anders is aangegeven.
2.4 TOP Security heeft het recht verhoging van de brutoprijzen door de leverancier of verhoging van andere kostprijsverhogende factoren (invoerrechten, wisselkoers, belasting e.d.) door te berekenen aan koper.

2.5Een samengestelde prijsopgave verplicht TOP Security B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeen- komstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 
2.6 Type en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

 1. Levering

3.1 Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Slechts indien TOP Security zich uitdrukkelijk en op schrift heeft verbonden aan een bepaalde levertijd en TOP Security zelfs na schriftelijke sommatie binnen een termijn van één week met levering in gebreke blijft, is TOP Security aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding en wel met inachtneming van het onder 9 bepaalde.
3.2 Alle leveringen hebben plaats af magazijn Heesch, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.3 Indien TOP Security voor vervoer van de zaken zorgdraagt naar plaats van aflevering, geldt het volgende:
a. de zaken worden in beginsel afgeleverd op de plaats waar het bedrijf van koper gevestigd is en op de gebruikelijke werktijden;
b. manco’s en transportschade dient koper direct bij aflevering aan de vervoerder te melden;
c. TOP Security heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de zaken éénmaal aan de koper aan te bieden;
d. het risico van de zaken gaat over op koper op het moment dat de zaken voor de eerste keer zijn aangeboden zijn gelost.
3.4 Koper is gehouden direct bij aflevering de zaken te controleren.

3.5 Indien koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens TOP Security B.V. gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van TOP Security B.V. daardoor direct of indirect ontstaan.

 1. Overmacht

4.1 TOP Security is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien TOP Security op grond van overmacht haar verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.

4.2 Indien TOP Security B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TOP Security B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
4.3 Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door TOP Security kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door derden niet (tijdig) leveren aan TOP Security, tenzij koper kan aantonen dat TOP Security terzake een belangrijk verwijt treft.

 1. Eigendomsvoorbehoud

5.1 TOP Security behoudt zich de eigendommen van de afgeleverde zaken voor totdat koper volledig heeft voldaan aan al zijn huidige en toekomstige verplichtingen jegens TOP Security in de zin van art. 92 Boek 3 van het Nieuw B.W.
5.2 TOP Security is gerechtigd om, indien de koper met de nakoming van de betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert danwel naar het oordeel van TOP Security betaling van de openstaande facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. De koper is verplicht in voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van TOP Security op de geleverde zaken in kennis te stellen.
5.3 Het is de koper niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.
5.4 De koper verleent middels acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan TOP Security om de terreinen en gebouwen van koper te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen, onverminderd het recht van TOP Security op vergoeding van de door TOP Security geleden schade.

 1. Betalingen

6.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangegeven.
6.2 Koper is gehouden de factuur direct op juistheid te controleren. Vier weken na factuurdatum wordt de factuur geacht door koper te zijn goedgekeurd.
6.3 Koper is niet gerechtigd tot verrekening.
6.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
6.5 Bij levering op afroep is TOP Security gerechtigd een voorschot van koper te verlangen, danwel bij voorbaat 75% van de prijs te factureren.
6.6 Koper dient TOP Security alle kosten te vergoeden die TOP Security intern en extern maakt om buiten of in rechte betaling van de factuur te verkrijgen. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 200,–, dit alles te vermeerderen met BTW.
6.7 Koper is gehouden aan TOP Security zekerheid van betaling te bieden in de vorm en op het moment dat TOP Security dat verlangt.
6.8 Bij niet betaling van enig factuur van TOP Security op de vervaldatum, zijn onmiddellijk alle bedragen krachtens enig andere factuur opeisbaar.

 1. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

  1. De door TOP Security te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten de eerdere vermelde landen in dit artikel, dient de Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. TOP Security kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
   7.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie is beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld, uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Koper verklaart bekend te zijn met de door de producent verstrekte garantie(voorwaarden).
   7.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van TOP Security, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. 
   7.4. De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen direct bij levering aan TOP Security te worden gemeld en binnen twee dagen na levering schriftelijk te worden bevestigd. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan TOP Security te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat TOP Security in staat is adequaat te reageren. De Koper dient TOP Security in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
   7.5. Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij TOP Security opdracht gegeven heeft.
   7.6. Indien van een gebrek later dan hiervoor beschreven melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
   7.7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal TOP Security de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, ter keuze van TOP Security, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen zaak aan TOP Security te retourneren en de eigendom daarover aan TOP Security te verschaffen, tenzij TOP Security anders aangeeft.
   7.8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van TOP Security daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.
   7.9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.
   7.10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens TOP Security en de door TOP Security bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
   7.11. Levering geschiedt af bedrijf van TOP Security. De Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is TOP Security gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Koper. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment waarop zaken aan de Koper ter beschikking staan.
   7.12. Koper is uitsluitend gerechtigd tot retournering van een goed aan TOP Security en terugbetaling van betaalde koopprijs na overleg met en schriftelijke toestemming van TOP Security. In voorkomende geval dient Koper deze dan franco op te sturen of met een retourbon in te leveren op een van onze TOP Shops.
   7.13. TOP Security kan alleen goederen met een minimale omzetwaarde van €30,- welke behoren tot het op dat moment voorraadhoudend assortiment van TOP Security retournemen. Wat onder voorraadhoudend assortiment wordt verstaan, bepaalt TOP Security. Voor dit assortiment mag koper zich niet beroepen op enige publicatie van TOP Security. Uitlopende producten, fragiele producten, specials, kniplengtes kabel, producten met een beperkte houdbaarheidsdatum of dekkingsbijdrage kunnen niet worden geretourneerd. Goederen waarvan de leverancier van TOP Security retournering accepteert, worden ook door TOP Security ter retournering geaccepteerd. Alle eventuele extra retourkosten van de leverancier worden doorberekend aan Koper, die verplicht is deze aan TOP Security te vergoeden.
   7.14. Koper is verplicht om ingeval van retournering aan TOP Security te voldoen retourkosten groot 10% van de waarde van het geretourneerde goed, bestaande uit vracht-, administratie- en betalingskosten.  ( er zal een restocking bedrag van 10% in rekening worden gebracht)
   7.15. Retourneren, om welke reden dan ook, kan alleen, indien door TOP Security geaccepteerd, wanneer de verpakking van goederen nog in de oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeert.

 1. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van TOP Security is in alle gevallen beperkt tot de onder 7 opgenomen garantieregeling.
8.2 Een eventuele verdergaande schadevergoedingsplicht van TOP Security is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft.
8.3 Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen één jaar na de dag waarop de geleverde zaak, waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft, aan koper is gefactureerd.
8.4 Koper vrijwaart TOP Security voor alle aanspraken van derden op garantie en/of schadevergoeding.
8.5 Deze aansprakelijkheidsregeling geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.

 1. Adviezen en tekeningen

9.1 Adviezen worden door TOP Security naar beste weten gegeven. Het betreft hier extra service van TOP Security als groothandel. Iedere aansprakelijkheid van bijvoorbeeld inhoud, juistheid, volledigheid daarvan is uitgesloten.
9.2 Door TOP Security verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking en blijven eigendom van TOP Security. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, anders dan voor intern gebruik of aan derden ter beschikking te stellen. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s en gegevens omtrent afmetingen, specificaties e.d., welke voorkomen in brochures, aanbiedingen, website, orderbevestigingen en facturen is TOP Security niet aansprakelijk.

9.3 Tekeningen en projecties worden gemaakt naar beste weten. Het betreft hier een extra service van TOP Security als groothandel. Het is de verantwoordelijk van de koper om deze te controleren op inhoud, juistheid en volledigheid. Aansprakelijkheid door TOP Security hierop is uitgesloten.

 1. Video content

10.1 Video’s geproduceerd of gedistribueerd zijn ter ondersteuning en ter verduidelijking van ons productaanbod. Aan de inhoud van deze video’s kan geen enkele aansprakelijkheid aan worden ontleend. De koper dient altijd na te gaan of dergelijke functionaliteiten mogelijk, toegestaan en legaal te gebruiken is.

10.2 Koper mag de inhoud van video’s geproduceerd door TOP Security of geproduceerd mede door haar partners, niet aanpassen, kopiëren, distribueren, overdragen, reproduceren, publiceren, ten gelde maken, verplaatsen, of enige informatie, software, producten, of diensten ontleend uit deze video’s verkopen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TOP Security.  

10.3 Dit artikel is van toepassing op alle door TOP Security beschikbaar gestelde video’s via haar websites, video platformen of cursussen.

 1. Cursussen

11.1 Vermelding

De geldende cursusprijzen van TOP Security staan vermeld op de website of zijn schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.

11.2 Overige kosten

Alle cursusprijzen van TOP Security zijn inclusief alle op de betreffende cursus van toepassing zijnde en benodigde (les)materialen, practica, locatiekosten, cateringkosten, examenkosten, toets- en test kosten, tenzij anders vermeld op de website of anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.

11.3 Prijswijzigingen

- TOP Security is gerechtigd haar prijzen tussentijds en zonder opgaaf van reden aan te passen. Op alle overeenkomsten die zijn aangegaan tussen TOP Security en opdrachtgever blijven echter de overeengekomen prijzen van toepassing, met uitzondering van die prijsverhogingen die zijn gebaseerd op nationale- en internationale wetgeving en/of de implementatie ervan.

- TOP Security Indien en voor zover de termijn tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de datum van levering meer dan drie maanden betreft, en als gevolg van enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden gewijzigd, wordt de overeengekomen prijs evenredig aangepast, zonder dat dit kan leiden tot annulering van de opdracht door de opdrachtgever.

11.4 Incompany

- Offertes zijn van toepassing met betrekking tot het van start gaan van onze prestatie in enig kalenderjaar. Van start gaan in het opvolgende kalenderjaar betekent dat de prijzen voor dat nieuwe kalenderjaar van toepassing zijn.

- Alle in onze offertes/opdrachtbevestigingen genoemde bedragen zijn inclusief organisatie, planning, begeleiding, opleidings- en trainingsmateriaal, tenzij anders vermeld in de opdrachtbevestiging.

- Alle in onze offertes/opdrachtbevestigingen genoemde bedragen zijn in euro’s en zijn exclusief het daarvoor geldende btw-tarief, tenzij in de offerte/opdrachtbevestiging anders is vermeld.

- Alle kosten m.b.t. locatie en verblijfkosten van de deelnemer zijn niet opgenomen in onze offertes/opdrachtbevestigingen, tenzij expliciet vermeld. Op verzoek, en indien van toepassing, kan TOP Security hiervoor een kostenraming maken. Alle kosten m.b.t. locatie en verblijf van de deelnemers worden op basis van nacalculatie netto doorberekend.

- Eventuele verblijfkosten van de trainer(s) worden alleen in overleg met de opdrachtgever gemaakt en netto aan de opdrachtgever doorberekend.

- TOP Security zal starten met de voorbereidingen van het opleidingstraject na ontvangst van de, door de opdrachtgever getekende, schriftelijke opdrachtbevestiging. De in de opdrachtbevestiging genoemde levertermijn gaat pas in op de dag van ontvangst van de bovengenoemde opdrachtbevestiging, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is vermeld.

11.5 Deelname kan door schriftelijke aanmelding per mail of via het aanmeldformulier op de website. Het is voor zowel klanten als niet-klanten mogelijk om deel te nemen aan de cursus. TOP Security behoudt zich wel het recht om deelnemers af te wijzen op basis van kwalificaties die logischerwijs toe behoren aan de te volgen cursus.

 1. Ontbinding

12.1 Indien koper één van zijn verplichtingen jegens TOP Security niet nakomt, indien hij in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of indien op één van zijn goederen beslag wordt gelegd, heeft TOP Security het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen door het enkel aangrijpen van deze omstandigheid, zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is.
12.2 Na ontbinding, onder meer op grond van 11.1, is TOP Security gerechtigd de geleverde zaken, zonodig na demonteren, terug te nemen en koper zal hiertoe alle medewerking verlenen. Verder is TOP Security alsdan gerechtigd tot volledige schadevergoeding.

 1. Website en webshop

13.1 De eigenaar van de website www.topsecurity.nlwww.top-security.euwww.topsecurity-gmbh.de, alsook de daaraan verbonden webshops is TOP Security BV.
13.2 Door het gebruik van deze website stemt de koper ermee in gebonden te zijn aan en te handelen in overeenstemming met onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden en daarin opgenomen toepasselijke bepalingen en verplichtingen.
13.3 Het is Koper enkel toegestaan deze website, en alles wat daartoe behoort, te gebruiken voor de volgende doeleinden:
(i)        het bekijken van deze website;
(ii)       het plaatsen van bestellingen;
(iii)      het doornemen/wijzigen van bestellingen;
(iv)      het doornemen/wijzigen van persoonlijke gegevens van Koper;
(v)       het controleren van informatie betreffende aangeboden goederen;
(vi)      naar andere websites gaan via koppelingen die worden geboden op deze website;
(vii)     het gebruiken van andere voorzieningen die worden geboden op deze website.
13.4 Het gebruik van deze website voor enig ander doeleinde dan de hiervoor vermelde is verboden. In het bijzonder is verboden het gebruik van enig geautomatiseerd systeem of software om gegevens aan deze website te onttrekken voor commerciële doeleinden en/of voor weergave, in dezelfde of aangepaste vorm, op een andere website, ook wel genaamd “scraping” althans al hetgeen dat onder scraping moet worden verstaan.
13.5 Koper mag geen koppelingen maken en/of exploiteren naar genoemde website(s) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TOP Security. Toestemming hiervoor kan op elk gewenst moment naar goeddunken van TOP Security worden ingetrokken.
13.6 Deze website is voor het hiervoor beschreven gebruik. Koper mag de inhoud van deze website, inclusief alle HTML en andere programma code, niet aanpassen, kopiëren, distribueren, overdragen, weergeven, presenteren, reproduceren, publiceren, ten gelde maken, verplaatsen, of enige informatie, software, producten, of diensten ontleend uit deze website verkopen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TOP Security. Toestemming hiervoor kan op elk gewenst moment naar goeddunken van TOP Security worden ingetrokken.
13.7 Voor zover auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam-, databank- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door TOP Security ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en/of diensten, is en blijft TOP Security houdster respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Koper mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Koper verstrekt zijn en deze – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOP Security – niet openbaar maken en/of vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, databank-, handelsnaamrecht, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
13.8 Alle informatie, gegevens en materialen die te vinden zijn op de website, waaronder namen, logo’s, prijzen, video’s, banners, marketingcontent, evenals het kleurenschema en de lay-out van de website, zijn onderhevig aan auteursrechten, rechten met betrekking tot handelsmerken, databaserechten en/of andere intellectuele-eigendomsrechten. Koper mag deze informatie, gegevens en materialen, en het kleurenschema en de lay-out van deze website uitsluitend gebruiken, wanneer en in de mate waarin dit is vereist voor de aan Koper toegestane hiervoor bedoelde doeleinden. Enig ander gebruik en/of openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de informatie, gegevens of materialen, of van het kleurenschema of de lay-out van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOP Security is verboden, vormt een schending van deze gebruiksvoorwaarden en kan een schending inhouden van de intellectuele-eigendomsrechten van TOP Security. TOP Security  behoudt zich het recht voor om zonder verdere kennisgeving de actie te ondernemen die het noodzakelijk acht met betrekking tot enig ongeautoriseerd gebruik van deze website, inclusief het ondernemen van gerechtelijke stappen.
13.9 Indien en voor geval vast komt te staan dat de Koper de in dit artikel genoemde bepalingen heeft overtreden, verbeurt hij op grond van het bovenstaande ten behoeve van TOP Security een boete van € 15.000,00 voor elke overtreding en € 8.000,00 voor iedere dag dat de overtreding na ingebrekestelling heeft voortgeduurd; onverminderd alle verdere rechten van TOP Security ingevolge de overeenkomst en de wet.

 1. Geheimhouding

14.1     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2     Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever verplicht ( TOP Security) zich naar aanleiding van het genoemde in lid 1, ten aanzien van de AV productie waarop haar werkzaamheden betrekking hebben, zowel tijdens de duur daarvan als na afloop, alsook ten aanzien van al hetgeen bij de Opdrachtgever als van vertrouwelijke aard moet worden aangemerkt:

– aan derden geen mededelingen te doen,

– derden geen inzage te geven van bescheiden die aan haar zorg zijn toevertrouwd

dan wel die op andere wijze in zijn bezit zijn gekomen.

 1. Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Op de overeenkomst en deze algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Slechts de voor Heesch (Noord-Brabant, Nederland) bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd tot beslechting van geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.